O projekcie

 

Projekt "Akademia młodego wolontariusza” jest realizowany przez Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.4 Młodzież solidarna w działaniu na podstawie umowy podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznych ważnych na rynku pracy 150 osób młodych (80 Kobiet, 70 Mężczyzn) w wieku od 15 lat do 29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, których kompetencje społeczne wymagają rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy na terenie woj. Lubelskiego, Świętokrzyskiego i Podkarpackiego do 31.12.2019 r.

 

Szczególnie zapraszamy:

 Kobiety

• Osoby z niepełnosprawnościami

• Osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji

• Osoby uczące się w ostatnich latach danego etapu edukacji

 

Okres realizacji projektu: od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.

 

Teren realizacji projektu:  województwo Lubelskie, Świętokrzyskie i Podkarpackie

 

Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:

Liczba osób młodych poniżej 30 lat, które podniosły kompetencje społeczne przydatne na rynku pracy – 135 osób

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedz Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Script logo